Sr No Name Designation
1 Madhura Mandrekar Sarpanch
2 Devesh M. Redkar Deputy Sarpanch
3 Shilpa P. Gawas Panch Member
4 Vishwaja V. Haldankar Panch Member
5 Dattaraj M. Arondekar Panch Membe